مدیریت منابع انسانی بعد از بحران ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که مدیریت بحران، از اهمیت خاصی برخوردار است، یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، میزان آمادگی و توانمندی نیروی انسانی در مدیریت بحران است. شیوع ویروس کرونا به‌عنوان بحرانی همه‌گیر باعث توقف چرخهای صنعت و تجارت شد و مسلماً رویکرد های سازمانی بعد از شیوع آن باید تغییر کند. در این میان بیشترین آسیب متوجه منابع انسانی شد که نقش مدیریت منابع انسانی را در رویارویی با این آسیبها بسیار برجسته می‌کند. هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در زمان و بعد ازشیوع کرونا است به‌طوری که پس از مطالعه ادبیات موضـوع و استخراج کارکردهای مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحـران کرونا، چالشها و مدیریت منابع انسانی در این دوران بـا کسـب نظـر تعدادی از خبره‌ها ازطریق پرسشهای باز مصاحبه به‌عمل آمد تا به این طریق الگوی مدیریت منابع انسانی با شیوع ویروس کرونا به‌دست آید.

کلیدواژه‌ها


  1. ضرغام، حمید (1391)، مسیر شغلی و ضرورت آموزش نیروی انسانی در صنعت هتلداری و جهانگردی (بازنگری نیازهای آموزشی کارکنان شغلهای مختلف صنعت هتلداری و جهانگردی)، فصلنامه مطالعات جهانگردی، ش 6.
  2. شهوازیان، سلاله و هاشمی، فیروزه (1399)، چالشهای مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا، فصلنامه مدیریت ویژه‌نامه همه‌گیری کووید 19: 525 ـ 500.
  3. عسگری ماسوله، سعید؛ افشار، مهدی و محمدی، مینا (1395)، تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران مطالعه موردی ستادهای مدیریت بحران شهرداری تهران، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بحران، دوره 2، ش 1: 11 ـ 3.
  4. عباسی، طیبه؛ ابریشمی‌راد، سعید و بهادری، نرگس (1396)، ارزیابی اثربخشی و چالشهای مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 1 تهران، س 6، ش 53: 163 ـ 111.
  5. محمدی ، منیژه و چناری، محمد (1396)، بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و کیفیت مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب مشهد، سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار تهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه فرهنگ و هنر.
  6. طیبی‌رهنی، علی (۱۳۹۹)، طراحی مدل فرایندی شریک راهبردی‌شدن منابع انسانی در دانشگاه آزاد تهران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
  7. عباسی، عباس؛ مصلح شیرازی، علی‌نقی و حسینی، فرشته (1396)، راهبرد منابع انسانی در هماهنگی با راهبرد کسب‌وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، ش ۹.
  8. کنت جی. براون و گرگ‌ال. استوارت (1392)، مدیریت منابع انسانی: پیوند راهبرد و عمل، ترجمه محمد اعرابی و مرجان فیاضی، تهران: نشر مهکامه.
  9. طهماسبی، رضا؛ قلی‌پور، آرین؛ ضیایی، محمدصادق و قالیباف اصل، حسن (1394)، مدیریت استعدادها: یک نظریه داده‌بنیان ، فصلنامه مدیریت دولتی، 121 ـ 133.

10. Sendogdu A. A., Karaman A., Unal A.(2014); The application of the human resources management in the global crisis period: A field research; Clute Institute International Conference,Rome Italy.

11. Strack R., Jean-Michel C., Rudolf T., Haen P.; Creating people advantage in times of crisis: How to address HR challenges in the recession; Report for People Management, Düsseldorf, BCG/EAPM, The Boston Consulting Group and the European Association, 2009.

12. Fodor P., József P.(2009); "The impact of the economic and financial crisis on HRM and knowledge-management in Hungary and Slovakia-Empirical research"; Acta Polytechnica Hungarica 6, No. 3,.

13. Rohrbeck & Gemünden.(2011). Technological Forecasting and Social Change. Edhec Business school 78(2).

14. Wimbush, C. & Panel, J. (2008), “Human Resource Management: Challenges for Graduate Education”, Business Horizons, 51, 151–154.

15. Zhang, L. L., Wang, Y. H, (2013), “Synchronisation of Complex Dynamical Networks with Dynamics of Nodes via Decentralised Dynamical Compensation Conrollers”, International Journal of Control, 86, 1766-1776.

16. Jie He, Yan Mao & Morrison, Alastair & Coca-Stefaniak, J. Andres, (2020), “Effects of Ttourism CSR on Employee Psychological Capital in the COVID-19 Crisis: from the Perspective of Conservation of Resources Theory”, Current Issues in Tourism

17. Berrino Annamaria, Pilar Ohlendorf, Stéphan Duriaux, Yvonne Burnand, Solenn Lorillard, Antonio Andreoli, (2011): “Crisis intervention at the general hospital: An appropriate treatment choice for acutely suicidal borderline patients”, Psychiatry Research 186 287–292.

18. Rittenberg Brian Randy Wax (2009): “Crisis Management During Office/Procedural Sedation: Are You Ready?”Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Iss.Volume 67, Issue 9, Supplement 1; p.132