ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف ارائه الگوی پشتیبانی مورد نیاز هنگام بحرانها تدوین شده و از نظر هدف، توصیفی تحلیلی و از نظر جهتگیری کاربردی، و از نظر راهبرد با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر هستند که 50 نفر از این افراد بر اساس فرمول آماری به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات به‌روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند . ابزار گردآوری  اطلاعات  پرسشنامه است. برای روایی‌سنجی ازطریق روایی محتوا و محاسبه سنجش پایایی پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سه سامانه لجستیک یکپارچه، چابک و ناب می‌تواند ابعاد اصلی الگوی پشتیبانی مطلوب در بحران باشد. هم‌چنین یازده عامل پذیرفته‌شده در وضعیتهای بحرانی به‌ترتیب اولویت مرکب از اهداف یکپارچه، طراحی یکپارچه، عملکرد یکپارچه، واکنش سریع، فناوری، انعطاف‌پذیری، مشتری‌مداری، حذف اتلاف، بهبود مستمر، استانداردسازی، و بهنگام‌بودن است. این ابعاد برگرفته از سامانه‌های لجستیک یکپارچه، چابک و ناب است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. حافظ‌نیا، محمدرضا (1380)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
 3. سیدجوادین، سیدرضا (1380)، مروری جامع بر نظریه‌های مدیریت و سازمان، تهران: انتشارات فرتاب.
 4. ساروخانی، باقر (1373)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 5. شادمهر، حسین و توکلی، حسین (1386)، برونسپاری و نگهداری و تعمیرات .
 6. عابدینی، رضا (1387)، بررسی شیوه‌های کارآمد برونسپاری نگهداری و تعمیرات خودرویی و ارائه الگوی بهینه برای ناجا.
 7. نوری، حمید و راسل رادرفورد (1379)، مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات، ج 1 و 2، تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی.
 8. دلاور، علی (1385)، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
 9. نصرت‌پناه، سیاوش (1384)، مدیریت و فرماندهی لجستیک، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای آماد و پشتیبانی ناجا.
 10. دانشکده فرماندهی و ستاد (1382)، کلیاتی از جنگ نامتقارن، تهران: دافوس.
 11. آبرومند، جمال (1380)، شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی سامانه لجستیک، پایان‌نامه به راهنمایی دکتر معینی ، دانشگاه علم و صنعت.
 12. ابطحی، حسن و کاظمی، بابک (1375)، بهره‌وری، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 13. آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1380)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج اول، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
 14. استانسکی، الیوت (1383)، دکترین چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ نشریه آموزشی و پژوهشی با خبرگان لجستیک، ش 21.
 15. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه ( 1376)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران : انتشارات آگاه.
 16. براون، جیمی و همکاران (1381)، سامانه‌های مدیریت تولید، ترجمه مهدی غضنفری و سروش صغیری، تهران: نشر دانشگاه علم و صنعت.
 17. داگلاس، لانگ (2003)، لجستیک بین‌الملل: مدیریت زنجیره جهانی تدارکات، ترجمه محمدتقی فیاضی (1384)، تهران: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
 18. دفت، ریچارد دال (1377)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 19. روی دوگان، میجر (1382)، عملیات رزمی کلاسیک، نشریه آموزشی و پژوهشی با خبرگان لجستیک، ش 18.
 20. کاظمی، سید عباس و کسایی، مسعود (1380)، مدیریت تولید و عملیات، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
 21. مکارم شیرازی، ناصر (1385)، تفسیر نمونه
 22. والترز، دونالد (1384)، لجستیک جهانی و برنامه‌ریزی توزیع، ترجمه مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه امام حسین(ع).
 23. الوانی، سید مهدی و میرشفیعی، نصرالله (1381)، مدیریت تولید، مشهد: نشر آستان قدس رضوی.

24. Admiral, Rear, Linden Noah(1997), Commanding General of the US Navy Logistics Regiment 4 th Annual MeetingtheNavySuperior Logistics , Odenville, AL, 22 March.

25. Akkermans HA ,Bogerd P , Yucesan E , Van Wassenhove LN , 2003 .The impact of ERP on supply chain management.;European Journal of Political Research 146: 284-301.

26. Aubert,Beniot A.; Betty Vandenbosch, Muriel Mignerat, 2003 .Toward the Measurement of Process Integration.,February , CIRANO

27. Aviv Y; 2001 ; .The effect of collaborative forcasting on supply chain performance.; anagement science 47:1326-43.

28. Ayers, James B.; Mary Ann Odegaard ; 2008 ; .Retail supply chain management.; ISBN.

29. Baker,Peter;(2008). The design and operation of distribution centres within agile supply chains.Int.J. Production Eco 111 41/27

30. Barnes ,David , XinxingLuo, Chong Wu, Duska Rosenberg(2009) Supplier selection in agile supply chains : An information. processing model and an illustration journal homepage: www.elsevier.com/locate/pursup Journal of Purchasing &SupplyManagement 15 262/249

31. Barut,Mehmet; Wolfgang Faisst, John J. Kanet, (2002) .Measuring supply chain coupling: an information system perspective.,European Journal of Purchasing & Supply Management 8 171/161.

32. Bermudez JD, Segura JV, Vercher E, (2006) .Improving demand forcastingaccur using nonlinear programming software., JOper Res Soc 2006; 57(1) :94-1.

33. Betancourt, T. S. (2008). Child soldiers: Reintegration, pathways to recovery and reflections from the field. Journal ofDevelopmental and Behavioral Pediatrics, 29(2), 138 -141.

34. Bititci,Umit S.; 1996 .Measuring the integrity of your business: Introducing a reference model for business integration.,Management Decision, Vol. 33 No. 7 pp. 10-18.

35. Bowersox ,Donald ; D. Closs, 1996 .Logistical Management: The integrated Supply Chain Management., McGraw-Hill,

36. Braganza ,Ashley; 2002 .Enterprise Integration: Creating Competitive Capabilities., Integrated Manufacturing Systems, 13/8,

37. BramhamJ,MacCarthy B .(2003) ;.The demand driven chin manufacturing ENGINER 83: 30-

38. Burzynski ,Zibgenio.(2003). Potential Superpowers of the Future ,Can We Recognize Them , Annual J of Political Science , 8 (9) 18-26