ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی تحت اثر زلزله و اصلاح ساختار تقسیم‌بندی شریانهای حیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه عمران ـ زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، گچساران، ایران

2 استادیار گروه عمران ـ زلزله، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

خسارات تنها به‌زمان وقوع زلزله متعلق نیست؛ بلکه بعد از وقوع زلزله نیز آثار منفی و نامطلوبی مانند بزهکاری در جامعه برجای می‌ماند؛ بنابراین باتوجه به خسارات وارده، برای کسانی که از زلزله جان سالم به‌در برده‌اند نیز در صورت اختلال در خدمات‌رسانی صدمات جبران‌ناپذیری در بر خواهد داشت. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت اثر زلزله بر شریانهای حیاتی رابطه تأثیر زلزله بر ساختار زیربنایی و نقش این پدیده بر مدیریت بحران اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ هم‌چنین با ایجاد یک الگوی علّی و الگوی پیشنهادی بین زلزله و افزایش بحرانهای اجتماعی، طبقه‌بندی جدیدی برای سامانه شریانهای حیاتی ایجاد، و زمینه کاهش بحرانهای اجتماعی فراهم شود. برای اینکه بتوان عملکرد مناسبی را در وضعیت‌های متفاوت قبل، هنگام و بعد از زلزله دربارۀ بحرانهای اجتماعی عرضه کرد، لازم است همبستگی بین فعالیتها ایجاد شود؛ بدین منظور تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد بحران براساس راهبردهای مورد نیاز و کارآمد به‌همراه چگونگی اجرا و آموزش لازم، ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. معظمی، شهلا؛ مهدوی، محمود (1388)، اختلال در کارکرد رشدی خانواده و بزهکاری اطفال و نوجوانان، مجله علمی ـ پژوهشی تحقیقات زنان، س سوم، ش 1. 
 2. معماری زاده، غلامرضا؛ سرافرازی، مهرزاد (1389)، بررسی گام‌های فرایند مدیریت بحران در سازمان، پژوهش‌نامه، ش 51، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 3. محمود زاده، امیر؛ پیراسته، سعید؛ آزاده، ایرانپور (1388)، آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران، تهران: انتشارات علم‌آفرین.
 4. احدنژاد روشتی، محسن (1389)، ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله مطالعه موردی شهر زنجان، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، س دوم، ش 7.
 5. غفوری آشتیانی، محسن؛ تهرانی‌زاده، محسن؛ غفوری‌فرد، حسن؛ حسنی، نعمت (1374)، گزارش زمین‌‌لرزه 1995 هانشین (شهر کوبه) ژاپن
 6. رزقی شیرسوار، هادی (1389)، مدیریت بحران در دانشگاه‌ها، پژوهش‌نامه شماره 51، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  1. American Red Cress. Disaster services. (2004). Available on: http://www.firelandsredcross.Org/disaster.htm.
  2. Bishop R. 1996. Addressing issues ofself-determination and legitimation inKaupapa Maori research. In Research Perspectives in Maori Education, ed. B. Webber, 143–60. Wellington, NZ: Counc. Educ. Res.
  3. Eng E, Parker EA (1994). Measuring community competence in the Mis-sissippi Delta: the interface between program evaluation and empowerment. Health Educ. Vol. 21: 199–220.

10. Good, M. and Quinn, J. J. (1990). The Paradox of Strategic Controls. Strategic Management Journal, 11, P: 43-57.

11. International Disaster Database and UNDP (2002). 

12. National Center for PTSD (2004).  National Mental Health services: A Guidebook for clinicians and administrators. Available on: http://www.ncptsd.org/documents/indet.htm.

13. Paton, Dauglas, Preparing for  Natural  Hazards: The Role of Community Trust", Disaster Preventation and Management, vol.16 No. 2007

14. Wang, Peter (1999). Anatomy of Organizational Crisis, Report 28, The Pensylvania, 1999.

15. Wilson, B. G. (1992). Crisis Management: A case study of three American Universities, Universities of Pitlsburg, PA.