مطالعه جامعه‌شناختی چالشهای مدیریت بحران کرونا در سطح محلی مطالعه موردی: شهر کاشمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه

چکیده

بحران کرونا با شیوع گسترده و ناشناخته­بودن خود جهان را به حیرت فرو برده است. ناشناخته­بودن این ویروس چالشهایی را به‌منظور رویارویی با آن برای مدیران ایجاد کرده است و مدیریت بحران را با مشکلات فراوانی روبه­رو کرده است. هدف این مطالعه کشف و شناسایی چالشهای مدیریت بحران کرونا در سطح محلی است. رویکرد پژوهش این مقاله کیفی و روش اجرای آن نظریه داده‌بنیاد است. جامعه نمونه مبتنی بر نمونه­گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و در دسترس و با مشارکت بیست نفر به­عنوان جامعه نمونه و مصاحبه نیمه­ساختاریافته انجام شده است. به­منظور تجزیه­و­تحلیل داده­ها از روش شناسه­گذاری نظری استفاده، و در نهایت هشت مقوله اصلی کشف شد که عبارت است از: نارضایتی اجتماعی، تصمیمات اقتضایی، ضعف در سازماندهی، ناکارآمدی ساماندهی بحران، رهایی پویشهای مردمی، خلأ اعتبارات تخصیصی، سلب اختیار مدیران محلی، ناکارآمدی قوانین و در آخر مقوله هسته عملکرد جزیره­ای سامانه که هشت مقوله دیگر را تحت پوشش خود قرار می­دهد. در الگوی پارادایمی روابط مقولات یاد شده ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. پیران، پرویز (1382)، جامعه­شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حوادث، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 3، ش 11: 13 ـ 46.
 2. جمالی­نژاد، مهدی (1397)، یادداشت مدیر مسئول، سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور، فرهنگ ایمنی، س دوازدهم، ش 26: 4.
 3. دانایی­فرد، حسن و نصیری، معصومه (1390)، ارتقای آمادگی راهبردی برای مدیریت بحران در بیمارستان­های دولتی و خصوصی، مطالعات مدیریت راهبردی، ش 8: 123 ـ 140.
 4. ریتزر، جرج (1386)، نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 5. ستایش ­برحقی، مهدی؛ کامکار حقیقی، مهران و علی­زاده، محمد (1386)، طراحی سامانه اطلاعات مدیریتی بحرانهای طبیعی، مدیریت سلامت، دوره  10، ش 29: 45 ـ 54.
 6. سیدمن، استیون (1393)، کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 7. کمال­الدینی، معصومه (1397)، تحلیل محتوای مقالات اجتماعی به لحاظ جامعه­شناسی فاجعه، فرهنگ ایمنی، س دوازدهم، ش 26: 41 ـ 55.
 8. کمالی، یحیی و میرزایی، جلال (1397)، مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره7، ش 25: 245 ـ 269.
 9. گنجی، عباس و حیدری، زهرا (1397)، بررسی نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در شهرهای ایران، فرهنگ ایمنی، س دوازدهم، ش 26: 101 ـ 111.
 10. محمدپور، احمد (1390)، ضد روش: منطق و طرح در روش­شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
 11. مک­کارتی، شاون­پی (1381)، نقش اطلاعات در مدیریت بحران، ترجمه محمدرضا تاجیک، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک.
 12. یک، اولریش (1388)، جامعه جهانی مخاطره، ترجمه محمدرضا مهدی­زاده، تهران: انتشارات کویر.