ارزیابی عملکرد مدیریت بحران زلزله بوشهر شهر شُنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف پژوهش، واکاوی عملکرد مدیریت بحران زلزله شهر شُنبه است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی ـ تبیینی با استفاده از مشاهده مشارکتی و مصاحبه انجام پذیرفته است. محقق با بررسی ارکان مدیریت بحران (پیشگیری، آمادگی، واکنش و مقابله و بازسازی و بازتوانی) عملکرد دستگاه‌های شهر شُنبه را مورد بررسی قرار داده است. در این زمینه آنچه مشاهده شد، جایگاه ویژه مردم محلی در امدادرسانی بود. در ادامه پس از وقوع زلزله مدیران بحران و بازسازی در ابتدا تلاش کردند تا سرعت عمل در بازسازی را ملاک عمل خود قرار دهند و همین امر سبب شد تا بازسازی به‌صورت پیمانکارمحور در دستور کار قرار گیرد که این روند مدیریتی نارضایتی مردم را به­دنبال داشت.   

کلیدواژه‌ها


  1. رضوی، سیدمصطفی (1384)، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد دانشکده­های علوم انسانی دانشگاه تهران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
  2. ناطق­الهی، فریبرز (1379)، مدیریت بحران زمین‌لرزه، پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  3. بابایی، محمدباقر (1385)، جزوه درسی مدیریت بحران. تهران: دانشگاه امام­حسین(ع).
  4. زربین، جلیل (1398)، واکاوی عملکرد مدیریت بحران در مواجهه با زلزله (مطالعه موردی زلزله سال 1392 بوشهر شُنبه) پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
  5. ظفری، حسین؛ زربین، جلیل (1398)، بررسی فرایند مقابله با بحران ناشی از زلزله سال 1392 شهر شُنبه بوشهر، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت­های اضطراری، ش 36.