سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سناریونویسی یکی از روش­های آینده­پژوهی است و سناریوها توصیف­هایی قصه­گونه از رویدادهای ممکن و چندگانه هستند که احتمال وقوع آنها در آینده وجود دارد. سناریو آمیزه­ای از پیش­بینی­های تخیلی و درعین­حال واقع­گرایانه از رویدادهای احتمالی آینده است. در هر پروژه سناریوسازی، معمولا یک سبد از سناریوها ساخته و پرداخته می­شود؛ سپس میانگین سناریوها به­عنوان محتمل­ترین آینده در نظر گرفته     می­شود. سناریونویسی، نسبت به سایر روشها متفاوت است. تولید سناریو با بهره­گیری از سایر روش­های آینده­پژوهی امکان پذیر است. به­عبارت دیگر سناریوها راهی برای جمع­آوری نتایج تحقیقات آینده­پژوهی است. در بسیاری از موارد هدف اصلی پروژه آینده­پژوهی طراحی چند سناریو به­منظور تحقق آینده­ای مطلوب است. به­همین منظور در این پژوهش نیز که با هدف بررسی سناریوی احتمالی  واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان مطرح شده است، موضوع در جامعه آماری 10 نفر از کارشناسان و استادان دانشگاه و صاحبنظران به روش مصاحبه نیمه­سازمان­یافته به­طریق نمونه­گیری هدفمند اجرا و درنهایت اطلاعات جمع­آوری­شده شناسه­گذاری شد. سپس با استفاده از فراوانی آماری، سناریوهای محتمل در واگرایی قومی بررسی شد که سناریوهای "واگرایی فکری و ذهنی از طریق جنگ رسانه­ای با فراوانی 6 و تقویت گروه­های کردی اپوزسیون به­منظور آشوب با فراوانی 3 و فروپاشی از داخل با فراوانی 2 سناریوهای دارای بیشترین فراوانی بود که از بین مصاحبه­های کارشناسان احصا شد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حسین (1387)، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 32.
ابوطالبی، علی (1378)، حقوق اقلیت­ها و همگرایی، ترجمه علی کریمی، فصلنامه مطالعات ملی، سال اول، شماره 1.
پور قوشچی، م. ر.؛ نادری، م. (1393)، جهانی­شدن و تکثرگرایی قومی در ایران، چالش­ها و فرصت­ها، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال پنجم، شماره14.
افضلی، ر.؛ یاری شگفتی، ا.؛ قالیباف ، م.ب. (1392)، ملی / محلی­گرایی بوم­شناختی، اکولوژیک (رویکردی نو به مقوله مدیریت و آمایش سیاسی فضا در ایران)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه­ریزی منطقه­ای، سال سوم، شماره 10.
عزتی، عزت­الله؛ نانوا، سهیلا (1389)، سیاست خارجی ایران و چالش­های فراروی ایران با تغییر ساختار سیاسی در عراق، فصلنامه دانشنامه (علوم سیاسی)، شماره 80.
غرایاق زندی، د. (2010)، فرایند ملت ـ دولت­سازی شکل­گیری هویت ملی و بازسازی در عراق، تجارت تاریخی و دورنمای آینده، فصلنامه راهبردی، شماره 47.
غفاری، م.؛ زرین کاویانی، ب. (1390)، بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 84 ـ 76، فصلنامه ژئوپلتیک، سال هفتم، شماره 1.
کریمی پور، یدالله؛ محمدی، حمیدرضا (1379)، ژئوپلتیک ناحیه­گرایی و تقسیمات کشوری، تهران: نشر انتخاب.