مدیریت بحران در محیط کسب‌‌وکار امروز، نقش راهبردی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

محیط کسب‌‌وکار امروز، نیازمند برنامه‌‌ریزی قوی و سرمایه‌‌گذاری گسترده، برای مقابله با بحرانهای غیرمنتظرهاست.اعتبار ونام تجاری شرکت وهم‌‌چنین اعتماد ووفاداری سهامداران، همه از عوامل پس‌‌زمینه مدیریت بحران هستند. رهبران منابع انسانی،نقش راهبردی در پایداری سازمانی دارند. آنها ازطریق پیش‌‌بینی‌‌های گسترده مانند طرحهای ایمنی و امنیتی،توسعه رهبری،مدیریت توانمند، طرحهای ارتباطی محکم وقوی برای پشتیبانی از مدیریت بحران اقدام می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها


مدیریت بحران