مدیریت دانایی و تأثیرآن بر کاهش بحران با رویکرد چابکی منابع‌‌انسانی (مورد مطالعه بیمارستان شریعتی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

استفاده از قابلیت مدیریت‌‌دانایی برای تدوین چشم‌‌انداز تأمین رضایت بیماران و حفظ سلامت افراد بسیار با اهمیت است و در بسیاری از موارد استفاده از دانایی و تجربه جان بسیاری از افراد بویژه در موقعیتهای بحرانی را نجات داده است. در بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی همواره با بحرانهایی روبه‌‌روست که برنامه‌‌ریزی برای اداره آن بحرانها ضروری‌ می‌باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت‌‌دانایی بر کاهش بحران با توجه به نقش واسطه‌‌ای چابک‌‌سازی منابع‌‌انسانی در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان است. نتایج حاکی است که دانش و چابکی گروه درمانی، زمانی که بحرانی دامنگیر یک مرکز درمانی می‌‌شود، وضعیت کاری را بسیار بهبود می‌‌بخشد و در مجموع، مدیریت‌‌دانایی بر عملکرد کلی این مرکز درمانی مؤثر است و باعث بهبودکیفیت خدمات سلامت و کاهش خطرهای احتمالی و نهایتاً رضایت بیمــــاران می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. ابطحی، حسین؛ زاهدی، شمس‌‌السادات؛ سیدنقوی، میرعلی (1390). معماری مدیریت منابع انسانی با رویکری چابکی نیروی‌‌انسانی. پایان‌‌نامه دکتری رشته مدیریت‌‌ دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری.

  1. اسپریتزر، گریچن (2015). ایجاد عملکرد پایدار، گزیده مدیریت. ترجمه احمد عیسی‌‌خانی. س سیزدهم. ش 129.
  2. الماسی، حسن (1374). نگــــرش جدید در مدیریت منابع انسانی. مجله تدبیر. ش 56. س سیزدهم. ش 129.

  4. آهنچی، محمد (1393). مدیریت سوانح: مفاهیم، اصول و نظریه‌‌ها، کتاب یکم. تهران: نشر مرکز آموزش و تحقیقات جمعیت هلال‌‌احمر جمهوری اسلامی ایران.

  5. بهمنش‌‌شکیب، داود؛ کارگر، احمد (1396). ارائه الگوی نظری هماهنگی بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحرانهای طبیعی با روش فرا ترکیب. فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتبینرشته‌‌ایدانشراهبردی. ش 27: 27ـ102.

  1. بدری، سیدعلی (1384). آشنایی با مدیریت ‌‌بحران (اصول و مبانی). تهران: جزوه آموزشی سازمان شهرداری‌‌ها و دهداری‌‌ها.

  7. بهرام‌‌پور، مهدی (1388). بررسی و تبیین الگوی جانمایی سایتهای مدیریت ‌‌بحران (نمونه موردی، تهران منطقه 3). پایان‌‌نامه کارشناسی ‌‌ارشد رشته برنامه‌‌ریزی شهری و منطقه‌‌ای. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  8. تقوی‌‌فرد، محمدتقی؛ نعمت، مسرت؛ صنیعی‌‌منفرد، محمدعلی (1390). الگوی پیش‌‌بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت). مدیریت ‌‌بازرگانی. دوره 3. ش 10: ص 55ـ74.

  1. جعفرنژاد، احمد؛ شهنائی، بهنام (1386). مقدمه‌ایبرچابکی عملکردسازمانیوتولیدچابک. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

  10. قلیچ‌‌لی، بهروز؛ ابراهیمی، شیما (1395). امکان سنجی استقرار مدیریت‌‌دانش با رویکرد سازمان بهره‌‌وری آسیایی. چشم‌‌اندازمدیریت‌‌دولتی. ش‌25: 95ـ114.

  11. عسکری، سعید؛ افشار، مهدی (1393). بررسی میزان تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران در شهرداری تهران. ششمین کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت جامع بحران.

  12. مختاری، حسین (1393). تحلیلی بر تأثیر استقرار حاکمیت بالینی بر عملکرد کارکنان پرستاری مرکز درمانی. پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد. اصفهان، دهاقان. دانشگاه آزاد اسلامی.

  13. رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ بساق‌‌زاده، نرجس (1391). تأثیر فرایند تسهیم ‌‌دانش و توانایی جذب دانش بر توان نوآوری. فصلنامهچشم‌‌اندازمدیریت‌‌دولتی. ش‌11.

  14. رشیدی، محمدمهدی، ولی؛ اکبری، چرابین؛ مسلم، معقول (2019). شناسایی و اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش‌‌وپرورش خراسان شمالی. فصلنامه رهبری و مدیریت‌‌آموزشی. ش 12 (4): 173ـ192.‎

  15. فلاح، محمدرضا (1397). شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. ش 10 (1): 1ـ25.‎

  16. هنرمند، امیرحسین (1390). بررسی راه‌‌های افزایش عملکرد کارکنان بیمارستان شریعتی با استفاده از الگوی Achive . پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد. اصفهان، خوراسگان. دانشگاه آزاد اسلامی.