مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران کریم

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده
بحران‌ها همواره در طول حیات کره زمین وجود داشته و ادامه خواهد داشت. وقوع بحران‌ها و بلایا در اغلب موارد تأثیرات مخربی بر روان و روحیه انسانی باقی می‌گذارد و آسیب‌های روانی سنگین و پردامنه‌ای بر جوامع بشری تحمیل می‌کند. هدف ما در این تحقیق، مفهوم شناسی آرامش روانی پس از بحران از دیدگاه قران است. این تحقیق از نوع بنیادی است که با روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه آیات قرآن و تفسیرهای قرآنی است. نمونه آماری شامل کلیه آیات قرآن کریم که به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع آرامش در ارتباط است. نتایج نشان داد که مفهوم آرامش روانی در 77 آیه از سوره‌های قرآن آمده است. از ترجمه آیات ذکرشده 89 مضمون و تعداد 106 مفهوم، اعم از تکراری و غیرتکراری احصا گردید که با ادغام و حذف مفاهیم تکراری به 40 مفهوم (سکینه- حاکمیت الهی- همسر داشتن- امیدوار کردن - یاد الهی و...) رسیدیم. با توجه به اینکه قرآن نسخه شفابخشی از طرف خدا برای انسان‌هاست استفاده از مفاهیم فوق سبب آرامش و زدودن غم از چهره مردم غم‌زده می‌شود.

کلیدواژه‌ها