بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان های سازمان های متولی بحران (مطالعه موردی: آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان)

نویسندگان

1 شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر

3 داشگاه باهنر کرمان

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر، شناسایی میزان تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه-ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی کارکنان عملیاتی ( آتش نشانان) سازمان آتش نشانی شهر کرمان در سال 1396 تشکیل می دهند که تعداد آن‌ها 173 نفر می باشد و در 10 ایستگاه آتش نشانی این شهر مشغول به فعالیت هستند. با توجه به حجم کم جامعه‌ی مورد نظر، برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه‌ی محقق ساخته عملکرد و عوامل اثرگذار سازمانی بر روی آزمودنی ها اجرا شد. پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 799/0 و 889/0 می باشد و روایی آن‌ها نیز توسط کارشناسان و اساتید به اثبات رسیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS24 و Smart PLS 2 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای سازگاری، رهبری و رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت داشته اما عامل ارتباط با ذینفعان بر عملکرد کارکنان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها