ارتباطات استراتژیک در مدیریت بحران مطالعه موردی صنعت حمل و نقل هوائی «مرحله حین بحران»

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده

کلیدواژه‌ها