بررسی عملکرد بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی فتنه 88)

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف این تحقیق آشنایی و آگاهی لازم در مورد عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه انقلاب اسلامی با مطالعه موردی فتنه سال 88 است و اهداف فرعی آشنایی و آگاهی لازم در مورد فعالیت های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، علمی، پژوهشی بسیج دانشجویی در جهت مقابله با تهدیدات نرم علیه انقلاب به ویژه فتنه سال 88 می باشد.
جامعه آماری این پژوهش 43 نفر از مدیران عالی سازمان بسیج دانشجویی می باشد که با تبدیل فعالیت های بسیج دانشجویی به سوال و نظرخواهی از خبرگان و صاحب نظران و تجزیه و تحلیل آماری داده ها عملکرد بسیج دانشجویی تهران در مقابله با فتنه 88 در چهار زمینه، فرهنگی ـ اعتقادی، علمی، سیاسی، مطالعاتی ـ پژوهشی تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق عملکرد بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی فتنه 88) در چهار زمینه فرهنگی ـ اعتقادی، علمی، سیاسی، مطالعاتی ـ پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها