بررسی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت بحران در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 1391

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت بحران در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 1391 بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق تلفیقی از روش کمی و کیفی بوده است. بر این اساس در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارائه ادبیات موضوع و توصیف حادثه زلزله سال 1391، عوامل ایجاد و شکل‌گیری بحران‌های ناشی ازاین حادثه و عملکرد اعضاء شورای هماهنگی مدیریت بحران در مقابله با این بحران مورد بررسی واقع شود. گویه‌های مرتبط به وسیله پرسشنامه‌ای به قضاوت جمعی از صاحب نظران و نخبگان منطقه گذاشته و پاسخ‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی‌های صورت‌گرفته تمامی شاخصه‌های عوامل ایجاد و شکل‌گیری بحران‌های ناشی از حادثه مورد تأیید قرار گرفت، همچنین بررسی عملکرد سیستم مدیریت بحران منطقه نشان داد که تمامی نقاط ضعف و قوت مطرح شورای هماهنگی مدیریت بحران مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها