بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) برامنیت روانی کاربران (با تأکید بر جامعه دانشجویان)

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امنیت در فضای سایبری تابع دو عنصر کلیدی انسان و فضای سایبر است. کنش و تعامل کنشگران این دو عامل، موجب شکل‌گیری فضای تهدیدزایی شده که ابعاد گسترده و متنوعی را در حوزه امنیت شکل می‌دهد. در این میان پرداختن به موضوعات مربوط به فرهنگ در فضای سایبری نقشی اساسی در افزایش آگاهی‌های عموم مردم و بالا بردن امنیت روانی در جامعه در بر دارد. لذا مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر فضای سایبری بر امنیت روانی دانشجویان به عنوان قشری مهم و تأثیرگذار در جامعه انجام گرفت. نمونه آماری این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه امنیت روانی مازلو و پرسشنامه‌ای محقق ساخته انجام گرفت 149 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد را تشکیل می‌دهد. به منظور پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش داده‌های حاصل از تحقیق براساس روش توصیفی– پیمایشی و به کمک نرم‌افزار spss و با استفاده از آزمون‌های t تک نمونه و آنالیز واریانس و نمودارهای هیستوگرام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل یافته‌ها ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی فضای سایبری بر امنیت روانی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها