عوامل بحرانی موفقیت در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه، شرکت های حوزه ICT)

نویسندگان

دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

این مقاله به منظور شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در سازمان‌های پروژه محور حوزه ICT و بررسی اقدامات صورت گرفته برای پیاده‌سازی آن عوامل در اینگونه سازمان‌ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران و کارشناسان خبره سازمان‌های پروژه محور حوزه ICT داخل کشور می‌باشند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از روش‌های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. عوامل بحرانی موفقیت شناسایی شده در سه گروه عوامل درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و عوامل پروژه‌ای طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که این عوامل از لحاظ سطح پیاده‌سازی دارای رتبه‌های متفاوت در سازمان‌های پروژه محور می‌باشند. در میان کلیه عوامل بحرانی موفقیت شناسایی شده در این تحقیق از لحاظ اقدامات صورت گرفته و سطح پیاده‌سازی در سازمان‌های پروژه محور، عامل شایستگی مدیران پروژه‌ها بالاترین رتبه و عامل محیط سیاسی کمترین رتبه را کسب نمودند. از دیگر مشاهدات رابطه معنادار تخصیص منابع انسانی و منابع مالی با سطح پیاده‌سازی عوامل بحرانی موفقیت در سازمان‌های پروژه محور می‌باشد. طبق یافته‌های تحقیق، شدت رابطه تخصیص منابع انسانی با پیاده‌سازی عوامل بحرانی موفقیت، نسبت به تخصیص منابع مالی بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها