کاربرد سناریونویسی در بحران‌های سیاسی و امنیتی

نویسندگان

چکیده

هدف آینده‌پژوهی، ادراک و غلبه بر نیروهای درازمدت تغییر، جهت ارائه تصویرهای بدیل و مطلوب از آینده به منظور حفظ و گسترش رفاه و امنیت بشری است. آینده‌پژوهی از جمله مباحث نوینی است که در فضای عدم قطعیت حاکم و آشوبناک کنونی به خوبی پاسخگوی نیاز فضای مدرن است. آینده‌پژوهی در فرایند برنامه‌ریزی، مدیریت راهبردی و مدیریت ریسک کاربرد دارد و از طرفی امروزه در پیش‌بینی آینده نیز مورد استفاده است.
مقاله حاضر با نگاهی به مدیریت بحران در حوادث سیاسی و امنیتی و تکیه بر مفاهیم آینده‌پژوهی و روش‌های اجرای آن، نقش آنها در مدیریت بحران‌های سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار می‌دهد و روش طراحی «سناریوهای آینده» را به عنوان یکی از پرکاربردترین روش ها برای آماده شدن وکمک به برنامه‌ریزی و مدیریت بحران پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها