تبیین مدل خروج از بحران هویت در تیم‌های مجازی بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسندگان

بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش کوچه حجت‌دوست، پلاک 15، ساختمان شماره 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه 5، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

چکیده

در دوران کنونی اختلال شخصیت و بحران هویت یکی از مهمترین مشکلات جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد. این موضوع بویژه با ظهور تیم‌های مجازی در نتیجه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکارهای امروزی، یکی از چالش‌های اصلی سازما‌ن‌ها می‌باشد. یافتن راهکاری برای خروج از بحران هویت در تیم‌های مجازی سؤال جدی تحقیقات بسیاری است. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی آراء و نظرات امام خمینی(ره) راهکارهای خروج از بحران هویت مورد بررسی قرار گیرد. اندیشه‌های ایشان از چند جهت در این زمینه حائز اهمیت است (1) احاطه ایشان بر منابع و متون و اندیشه‌های اسلامی و پرداخت مبسوط به موضوع مورد بحث و (2) تجربه ایشان در برخورد با این پدیده در جامعه پیش از انقلاب. دو عامل خودباوری و استقلال فرهنگی مطابق با دیدگاه‌های حضرت امام، به عنوان عوامل خروج از بحران هویت در این تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده رابطه مثبت میان خودباوری و استقلال با هویت در تیم‌های مجازی است.

کلیدواژه‌ها