الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

نویسندگان

چکیده

یکی از بحرانهای پیش روی جوامع، بحرانهای امنیتی است. زلزله از جمله عواملی است که می‌تواند به بروز بحران منجر شود. وجود طرح جامع مدیریت بحران برای کاهش خطرات زلزله بسیار مهم و حیاتی است. عواملی از قبیل متمرکز شدن قطب‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری وسایر قطب‌های حیاتی ایران در شهر تهران، وجود 15 گسل فعال در این شهر و خطر پذیری بالای آن، سکونت بیش از 19 درصد جمعیت کشور در تهران، وجود بافت فرسوده در آن وکم توجهی به بحرانهای امنیتی ناشی از زلزله تهران در تحقیقات صورت گرفته این پژوهش را بر آن داشته که به دنبال پاسخ این سؤال باشد که چه بسترهایی باعث پدیده‌های بحران‌های امنیتی احتمالی ناشی از زلزله شهر تهران خواهد شد. این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب کرده و با طرح سؤالات و توزیع پرسشنامه بین اعضاء جامعه نمونه، به صورت میدانی، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از آزمون مقایسه معنادار میانگین‌های تست و با استفاده از نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر، با ارائه مدلی به این نتیجه رسیده است که عدم برآورده شدن انتظارات مردم، بعد از زلزله تهران، بدلیل ایجاد محرومیت نسبی در مردم زلزله زده، منجر به بروز بحران امنیتی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها