نقش روابط عمومی دیجیتال در مدیریت بحران

نویسندگان

چکیده

ارتباطات در بحران، بخشی از روابط عمومی است و پیدایی آن به صورت مستقیم با شیوه اطلاع‌رسانی رسانه‌های خبری ارتباط دارد. از طرفی امروزه رسانه‌های اجتماعی در عرصه فضای مجازی بلافاصله پس از وقوع بحران سازمانی، شاهد حضور و مشارکت گسترده و فعالانه‌ی مخاطبان هستند. لذا این تحقیق با هدف شناسایی وضع موجود روابط عمومی دیجیتال در سپاه انجام گرفته و سؤالات تحقیق ابعاد مختلف روابط عمومی دیجیتال را بررسی می‌کند. روش تحقیق توصیفی و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری کلیه نخبگان و متخصصان عرصه فضای مجازی و روابط عمومی‌های سازمان می‌باشند و نمونه آماری به شیوه هدفمند و تعداد 60 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد در شش حوزه « اهمیت و جایگاه روابط عمومی در فضای مجازی با میانگین 3.08، برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدات در فضای مجازی با میانگین 2.07، مخاطب شناسی با میانگین 2.74، تهدیدشناسی با میانگین 3.08، سازماندهی و اجرا با میانگین2.92و بازخورد اقدامات در فضای مجازی با میانگین 2.91» وضعیت کلی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی مناسب ارزیابی نمی‌شود. لذا این وضعیت نشان می‌دهد برای روابط عمومی در فضای مجازی چه از نظر ساختاری و چه از نظر مالی و نیروی انسانی اهمیت لازم داده نشده و با توجه به این که بی اعتبار کردن موقعیت سازمان‌های انقلابی در عرصه فضای مجازی از سوی رسانه‌های دشمن به‌عنوان یک تاکتیک، در برنامه‌های آنها می‌باشد، ضروری است این موضوع در دستور کار فرماندهان و مسئولین سازمان قرار گیرد. در پایان تحقیق پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به جایگاه مطلوب روابط عمومی در فضای مجازی نیاز به ایجاد ساختار و پیش‌بینی بودجه، جذب نیروی انسانی متخصص و نیاز به دستیابی به تکنولوژی‌های بومی و جذاب در این حوزه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها