علل پدیدایی بحران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت آن

نویسندگان

چکیده

یکی از معیارهای اصلی ارزیابی حکومت‌ها، میزان توانایی آنها در ایجاد وحفظ امنیت می‌باشد. کنترل عوامل به وجود آورنده بحران در جامعه از وظایف اصلی حاکمان و دست‌اندرکاران کشور می باشد. سپاه عاشورا یکی از اهرم‌هایی است که در منطقه آذربایجان در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مهار، کنترل ومدیریت بحران‌ها نقش بسزایی داشته و دارد . نفوذ جریان قوم گرایی به باشگاه فوتبال تراکتور سازی تبریز در سال 1385و استفاده از ظرفیت این تیم جهت رسیدن به اهداف شوم پان ترکیسم، با عث از بین رفت فضای ورزشی و فوتبالی و جایگزینی فضای امنیتی و تجزیه طلبانه در این تیم گردیده بود. این مقاله علل پدیدایی این بحران و عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت آن با تکیه بر منابع قابل دسترس و اقدامات صورت گرفته را در مهار و مدیریت آن با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نمونه آماری 137 نفر از مسئولین و کارشناسان منطقه، و بهره‌گیری از روش توصیفی پیمایشی و رویکرد کاربردی ، نقش و عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت این بحران را در چارچوب ماموریت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های مقاله؛ گویای این است که عملکرد سپاه عاشورا در مدیریت این بحران نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته است و با توجه به اینکه تهدیدات مشابه همچنان به قوت خود باقی است لزوم هوشیاری و استمرار سیاست کنترلی بر این تیم مورد تأکید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها