بحران‌های اقتصادی به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی

نویسندگان

چکیده

امروزه وابستگی متقابل همراه با درهم تنیدگی اقتصاد جهانی سبب شده تا بحران اقتصادی در یک کشور به بحران جهانی تبدیل شود و طیف وسیعی از کشورها را به درجات متفاوت متأثراز خود سازد. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان بی‌ثباتی‌های اقتصادی با بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی برقرار است، گسترش دامنه بحران اقتصادی می‌تواند امنیت ملی و بین‌المللی را در ابعاد سیاسی و اقتصادی دچار تحول نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی ریشه‌ها، پیدایش، ابعاد، راهکارهای طرح دعوی و جبران خسارات وارده به تابعان، براساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در محاکم حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است که نتایج حاصله حاکی از آن است که افزایش دامنه تحولات جهانی و شبکه‌ای شدن جهان معاصر و تأثیر آن بر مؤسسات پولی و مالی به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد جهانی، شرایط را برای ایجاد یک بحران بزرگ اقتصادی فراهم می‌نماید که در این خصوص کشورها می‌توانند از طریق تعامل، همکاری و تغییر ساختار در برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی وغیره نقش مؤثر و پیشگیرانه‌ای را ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها