دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مدیریت بحران در محیط کسب‌‌وکار امروز، نقش راهبردی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

داود جعفری