همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

حسن احمدی

مدیر اجرایی نشریات موقعیت امام محمد باقر علیه السلام

hahmadi@ihu.ac.ir

h-index: