نویسنده = هادی ایمانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه در مهندسی افکار عمومی هنگام وقوع بحران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 57-75

محمدباقر حبی؛ هادی ایمانی