نویسنده = سید تقی زاده، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. چین و مدیریت بحران در جنوب آسیا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 143-170

سید حمید سید تقی زاده؛ سان یان؛ هانا هاجلند