نویسنده = زروندی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اثر هاله‌ای: شهرت و مدیریت بحران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1395

مهدی زروندی؛ ابوالفضل صدقی؛ ابوالفضل صدقی