فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری (CMJ) - واژه نامه اختصاصی